สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่มีสิ่งแวดล้อมหลากหลาย(สระน้ำ ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ และถาวรวัตถุต่างๆ)ในพื้นที่ที่กว้างขวางถึง 360 ไร่ มีสมาคม ชมรม และกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป เช่น กิจกรรมดูนกในเมือง ลานตะวันยิ้ม(กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนพิการ) สโมสรพลเมืองอาวุโส ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชน ศูนย์เยาวชน(นำเสนอและฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน) จักรยานน้ำและเรือพายศูนย์อาหา กิจกรรมธรรมมะในสวน และกิจกรรมดนตรีในสวน เป็นต้น ประกอบกับอยู่ใกล้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงเป็นสวนสาธารณะที่บุคลากรและผู้มารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปใช้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกายเป็นประจำด้วย

 

ดังนั้นบริบทของสวนลุมพินีจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะนำมาประกอบการจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพเสริมต่อกับกิจกรรมและบริการต่างๆที่มีอยู่เดิมของสวนลุมพินีเพื่อให้กิจกรรมและบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยและประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังทั้งยังสามารถเกื้อหนุนต่อการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากสวนลุมพินีตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมีการคมนาคมสะดวก และประชาชนจำนวนมากรู้จักและมาใช้บริการอย่างแพร่หลาย

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริบทของสวนลุมพินีมาประกอบในการจัดกิจกรรมบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี ประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้เป็นโรคเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้

 

ก)   เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และการควบคุมน้ำหนักตัวแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ภายในบริบทของสวนลุมพินี

ข)   เพื่อจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และการควบคุมน้ำหนักตัวแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ภายในบริบทของสวนลุมพินี

ค)   เพื่อจัดบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังที่สำคัญ(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง และน้ำหนักเกิน)ด้วยตนเองผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง แก่ผู้มาใช้บริการ ณ สวนลุมพินีและประชาชนทั่วไป